Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Προσωπικό δεδομένο θεωρείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

Η της Εθνικής Επιτροπής «Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού» αναγνωρίζει το θεμελιώδες δικαίωμα για προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και είναι προσηλωμένη στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών, συνεργατών και υπαλλήλων της. Ως εκ τούτου, καλωσορίζει τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο οποίος έχει τεθεί σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018.

Προσωπικό δεδομένο θεωρείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της η «ΕΕΠΥΠ» συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με αποκλειστικό σκοπό την παροχή των συμφωνηθέντων υπηρεσιών, όπως αυτές καταγράφονται στη σύμβαση στην οποία ο πελάτης είναι συμβαλλόμενο μέρος.

Η «ΕΕΠΥΠ» λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή φύλαξη και χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η «ΕΕΠΥΠ» δεν διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους, εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο προς συμμόρφωση με νομική υποχρέωση ή είναι απαραίτητο για την παροχή των συμφωνηθέντων υπηρεσιών, όπως αυτές καταγράφονται στη σύμβαση στην οποία ο πελάτης είναι συμβαλλόμενο μέρος.

Εάν επιθυμείτε περαιτέρω διευκρινήσεις, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@paidi.com.cy

Verified by MonsterInsights