Συζήτηση στη Βουλή 09/04/2019 - Θέσεις της Εθνικής Επιτροπής "Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού" για τον "περί θέσπισης Ασφαλών για την Υγεια Εθνικών οριών έκθεσης στα Ηλεκτρομαγνητικά πεδία Νομο 2018"

Ακολουθεί το σχετικό υπόμνημα της ΕΕΠΥΠ:

     Απριλίου 2019

Πρόεδρο και Μέλη Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Θέσεις της Εθνικής Επιτροπής Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού για τον «περί θέσπισης
Ασφαλών για την Υγεια Εθνικών οριών έκθεσης στα Ηλεκτρομαγνητικά πεδία Νομο 2018

Η Εθνική Επιτροπή “Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού” ενεργώντας στα πλαίσια των όρων εντολής της και του συμβουλευτικού της ρόλου σε θέματα της προφύλαξης των παιδιών από τοξικούς παράγοντες (Υπουργικό Συμβούλιο αρ. απόφασης 59.304) από το 2014 σε συνεχή βάση ανασκοπεί και αξιοποιεί τις ολοκληρωμένες εκτιμήσεις και αξιολογήσεις της υπάρχουσας και τρέχουσας αξιόπιστης έρευνας (peer review) που γίνονται από διεθνή επιστημονικά σώματα εξειδικευμένα στα θέματα υγείας όπως: Επιστημονικές Επιτροπές, Οργανισμούς, Ιατρικά Συμβούλια, το WHO/IARC, BioInitiative group, Επιστημονικές Επιτροπές Υγείας π.χ. του Ευρωκοινοβουλίου, Συμβουλίου της Ευρώπης, Οργανισμούς ΑΝSES/Γαλλία, NTP Program/USA, κλπ. Βαρύτητα δίνεται στα σώματα που η αξιοπιστία τους και η απουσία διασύνδεσης με την βιομηχανία ή/και σύγκρουσης συμφερόντων είναι  αδιαμφισβήτητη.

Η τοποθέτηση της Εθνικής Επιτροπής Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού εστιάζεται κυρίως στην περιοχή συχνοτήτων 30KHz-300 GHz δηλ της μη ιονίζουσας ακτινοβολίας των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων ραδιοκυμάτων (EMF/RF) στην οποία εμπίπτουν όλες οι ασύρματες επικοινωνίες/συσκευές (αντένες κινητή τηλεφωνία, κινητό διαδίκτυο , Wi-Fi, κινητά τηλέφωνα, ασύρματες συσκευές, τάπλετς, baby monitors κ.ά).

Υποστηρίζουμε την πρόταση Νόμου 2018 που προτείνεται από το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών. θεωρούμε ότι αποτελεί ένα ουσιώδες πρώτο βήμα προς την σωστή κατεύθυνση. H προτεινόμενη μείωση (κατά 100 φορές) είναι η ελάχιστη που πρέπει να γίνει άμεσα και η οποία σε συνδυασμό με συμπληρωματικά μέτρα που μπορούν να προωθηθούν στα πλαίσια των Κανονισμών, θα οδηγήσουν σε λελογισμένη αξιοποίηση της τεχνολογίας και μείωση της έκθεσης του κοινού και ιδίως των παιδιών, σε ασφαλέστερα επίπεδα. Τέτοια είναι π.χ. ο καθορισμός αποδεκτών επίπεδων μακράς διάρκειας έκθεσης από την ιδιωτική χρήση τηλεφώνων, Wi-Fi, baby monitors κ.ά και κριτηρίων προφύλαξης των παιδιών σύμφωνα με τα άρθρα 8.2 και 8.3 του Resolution 1815 (2011) του Συμβουλίου της Ευρώπης (Συν 1). Το Αρθο 6β του προτεινόμενου Νόμου είναι σημαντικό όμως εισηγούμαστε να συμπληρωθεί με την προσθήκη «και του κοινού»: «Η Αρμοδία Αρχή προωθεί μέτρα ενημέρωσης των εμπλεκόμενων φορέων και του κοινού για τις επιπτώσεις από τη χρόνια έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία» γιατί η υπεύθυνη ενημέρωση είναι δικαίωμα του κοινού, ουσιώδες συμπλήρωμα της Νομοθεσίας και προωθεί στην εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών. Το σκεπτικό της τοποθέτησης μας αναλύεται/τεκμηριώνεται πιο κάτω.
Με βάση τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα και τις Διακηρύξεις Επιστημονικών Οργανώσεων, Ιατρικών Συλλόγων και Ειδικών στα θέματα επιδράσεων στην υγεία, μεταξύ των οποίων η πρόσφατη Διακήρυξη του 2017 του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, του Ιατρικού Συλλόγου
Βιέννης/Αυστρίας, και της Εθνικής Επιτροπής (Συν 2) , προκύπτουν τα εξής:

α) Η ακτινοβολία η οποία εκπέμπεται από την ασύρματη τεχνολογία κατατάγηκε το 2011 ως πιθανώς καρκινογόνος για τον άνθρωπο (Κατηγορίας 2Β), με βάση όμως νεώτερες έρευνες μέχρι το 2018, η ακτινοβολία αυτή φαίνεται να είναι όχι μόνο «πιθανώς» αλλά αν επαναξιολογηθεί η κατάταξη αναμένεται να είναι καρκινογόνος 1ης κατηγορίας» για τον άνθρωπο.
β) Εκτός από τον καρκίνο τεκμηριώνονται και άλλες βιολογικές επιδράσεις στην υγεία, όπως είναι π.χ.η επίδραση στην νευρολογική ανάπτυξη του εγκεφάλου ιδίως των παιδιών και των εφήβων, στην γονιμότητα, καταστροφή του DNA και άλλες. Αν και η επιστημονική τεκμηρίωση, ιδίως σε σχέση με τις μακρόχρονες επιδράσεις, όπως αναμένεται, είναι σε συνεχή εξέλιξη η ήδη υπάρχουσα είναι πολύ σοβαρή, και επιβάλει την εφαρμογή της Αρχής της Προφύλαξης EC, COM(2000)΄. Το επιχείρημα ότι δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένοι οι κίνδυνοι δεν ευσταθεί (Συν 3: συνοπτική εικόνα της βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης/ www.paidi.com.cy). Εκείνο που ισχύει εξ αντιθέτου είναι ότι δεν υπάρχει τεκμηριωμένη ασφάλεια ή/και απουσία των βιολογικών επιδράσεων ούτε, για τις επιπτώσεις μακρόχρονης χρήσης των ασύρματων συσκευών από παιδιά. 
γ) Οι πιο πάνω επιδράσεις, είναι σοβαρότερες για το έμβρυο και τα παιδιά μέχρι την εφηβεία και έχει τεκμηριωθεί ότι συμβαίνουν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από τα ισχύοντα όρια τα οποία θεσπίστηκαν το 1999. Τα όρια, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα δεν είναι όρια ασφάλειας και χρήζουν αναθεώρησης για τους εξής λόγους: (Συν. 4 Διακήρυξη Επιστημόνων προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και τον WHO, https://emfscientist.org το πρωτότυπο και ελληνική μετάφραση)

1) Τα ισχύοντα όρια έγιναν για να προστατεύουν από θερμικές επιδράσεις και αυτό μόνο επιτυγχάνουν. Εξορισμού αφορούν μόνο θερμικές επιδράσεις, δεν λαμβάνουν υπόψη τις τεκμηριωμένες βιολογικές επιπτώσεις όπως π.χ.οι πιθανές επιδράσεις στην γονιμότητα, στον εγκέφαλο και, ο καρκίνος (WHO/IARC το 2011) και είναι ασυμβίβαστα με την επιστημονική γνώση το 21ου αιώνα.
2) Και πάλι εξορισμού αφορούν μόνο βραχεία ολιγόλεπτη έκθεση, και όχι την πολύωρη και συνεχή όπως είναι η πραγματικότητα της έκθεσης σήμερα που είναι πολλαπλή έως και αδιάκοπη (24 ώρες /7/365).

Στόχος μας πρέπει να είναι η ανάπτυξη/αξιοποίηση της Τεχνολογίας σε ισόρροπη σχέση με την προφύλαξη της υγείας, και όχι η άνευ ορθολογικών κριτηρίων υγείας, εξάπλωσή της. Παράλληλα πρέπει να γίνεται ηλικιακά συναρτημένη χρήση της και εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών.

Η Εθνική Επιτροπή θέτει στην διάθεση της Βουλής την εμπειρογνωμοσύνη της για την περαιτέρω επιστημονική τεκμηρίωση/ανάλυση των διαφόρων πτυχών του θέματος.

Με εκτίμηση,

Δρ Στέλλα Κάννα Μιχαηλίδου, Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής “Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού”

Δρ Ανδρέας Χατζησάββας, Αντιπρόεδρος Εθνικής Επιτροπής “Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού”

Κοινοποίηση: Υπουργό Υγείας,
                         Επίτροπο Περιβάλλοντος,
                         και κον Γιώργο Περδίκη

Το υπόμνημα είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο σε μορφή PDF:

Verified by MonsterInsights