Αναθεωρημένη Εγκύκλιος Υπ. Παιδείας και Πολιτισμού σχετικά με την χρήση Wi-Fi σε σχολεία Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης (Υπ. Παιδείας) - 01/08/2017

Αναθεωρημένη εγκύκλιος αναφορικά με την εγκατάσταση και χρήση
ασύρματου δικτίου (Wi-Fi) σε σχολεία της Δημοτικής και Προδημοτικής
Εκπαίδευσης 

Διαβάστε αυτούσια τη σχετική εγκύκλιο:

“Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορείστε τα ακόλουθα:

Εξετάζοντας την πληροφόρηση που είχαμε ως Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού από το Υπουργείο Υγείας, με την επιστολή του, με αρ. φακέλου 13.25.40 ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2016 (επισυνάπτεται), σχετικά με τα όρια και τα επίπεδα ασφαλείας του  ασύρματου δικτύου Wi-Fi στα δημόσια σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης και, με βάση τις μετρήσεις που καταγράφονται σε αυτήν από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών σε δημόσια σχολεία, επισημαίνουμε το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες μετρήσεις είναι κατά πολύ πιο κάτω από τα αποδεκτά εθνικά όρια έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων. Κατά συνέπεια η έκθεση των μαθητών σε αυτά θεωρείται ως εντελώς ακίνδυνη για την υγεία τους.

  1. Εντούτοις, οφείλουμε να τονίσουμε ότι το Υπουργείο Υγείας επιφυλάσσει το δικαίωμά του, υπό το φως των εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αναθεωρήσει το εθνικό όριο έκθεσης στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, καθώς και το δικαίωμα υιοθέτησης αυστηρότερων κριτηρίων. Επομένως, συστήνουμε όπως εφαρμοστεί η Αρχή της Προφύλαξης και ληφθούν συγκεκριμένα προληπτικά μέτρα, τα οποία θα εφαρμοστούν για τους μαθητές οι οποίοι φοιτούν σε σχολεία της Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης.
  2. Με βάση τα πιο πάνω, έχουμε λάβει την απόφαση όπως το ασύρματο δίκτυο Wi-Fi απενεργοποιηθεί σε όλα τα Δημόσια Νηπιαγωγεία της Κύπρου. Για την απενεργοποίησή του, καλούνται οι εκπαιδευτικοί των Δημόσιων Νηπιαγωγείων να επικοινωνήσουν με τη CY.T.A. για την παροχή σχετικών οδηγιών.
  3. Συστήνουμε, επίσης, όπως η χρήση ασύρματου δικτύου Wi-Fi στα δημοτικά σχολεία περιορίζεται στο Γραφείο Διευθυντή, στο Γραφείο Γραμματείας και στην Αίθουσα Διδακτικού Προσωπικού, όπου το Wi-Fi μπορεί να χρησιμοποιείται για διοικητικούς σκοπούς. Τονίζουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, μέχρις ότου προκύψουν νέα δεδομένα με βάση τις Ευρωπαϊκές σταθερές που θα τεθούν μελλοντικά αναφορικά με τη χρήση του συγκεκριμένου δικτίου σε σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης, δεν προτίθεται να προχωρήσει στην εγκατάσταση ασύρματων σημείων πρόσβασης Wi-Fi σε αίθουσες διδασκαλίας δημοτικών σχολείων. Επομένως, στα σχολεία που κρίνεται αναγκαίο, λόγω των αναλυτικών ή άλλων προγραμμάτων και δράσεων (π.χ. Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Προγράμματα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου κ.ά.) οι εκπαιδευτικοί ή και οι μαθητές να κάνουν χρήση ασύρματου δικτύου, αυτοί οφείλουν:

4.1. να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των παιδιών, έτσι ώστε τα ασύρματα σημεία πρόσβασης να παραμένουν ανενεργά όταν δεν χρησιμοποιούνται σε διδασκαλία

4.2. πριν από κάθε εφαρμογή προγράμματος χρήσης του ασύρματου δικτύου από τους εκπαιδευτικούς ή και τους μαθητές, απαραίτητα η Διεύθυνση του συγκεκριμένου σχολείου, να εξετάζει κατά πόσον το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει να προσφέρει ουσιαστικά στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία.

5. Σημειώνεται ότι σε όλα τα σχολεία Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης υπάρχει ενσύρματη παροχή διαδικτύου με καλωδίωση σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια των σχολείων, η οποία μπορεί να αξιοποιείται όποτε και όπως χρειάζεται για εκπαιδευτικούς πάντοτε σκοπούς.”

Verified by MonsterInsights